Poradnie studenckie

Poradnia Prawna

Uniwersytecka Poradnia Prawna

poradnia prawna 1600x400.jpgfot. Andrzej Romański

Działa od ponad 20 lat na Wydziale Prawa i Administracji, jako część sieci. Poradnia reprezentuje szeroki wachlarz spraw. Wśród nich można wymienić: prawo cywilne (w tym prawo rodzinne), prawo karne, prawo pracy, postępowanie cywilne, prawo administracyjne.  

Zakres tematyczny udzielanych porad określić można jako niejednolity, mający swoje podłoże w przyjętych dyscyplinach prawa. Przykładowa porada może dotyczyć więc zarówno zagadnienia odpowiedzialności karnej za popełniony czyn zabroniony, środków ochrony prawnej na gruncie prawa cywilnego czy karnego, władzy rodzicielskiej i sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem, wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, odwołanie od decyzji administracyjnej czy środków odwoławczych przysługujących jednostce od decyzji/orzeczenia kształtujących jej sytuację prawną.

Uwaga! Pomoc prawna dla obywateli i obywatelek Ukrainy


Zasady świadczenia pomocy prawnej przez Uniwersytecką Poradnię Prawną

§1

Poradnia prowadzi wyłącznie sprawy osób, których sytuacja finansowa nie pozwala na pokrycie kosztów uzyskania płatnej pomocy prawnej.


§2

Opinia prawna udzielana w ramach działalności Poradni jest sporządzona przez studenta, na wyłączne ryzyko osoby ubiegającej się o nią. Jeśliby wskutek wydania opinii lub jej braku powstała szkoda, to z wyjątkiem jej umyślnego wyrządzenia jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, jego pracowników i studentów jest wyłączona.


§3

Porady udzielane w ramach działalności Uniwersyteckiej Porady Prawnej są sporządzane wyłącznie na piśmie.


§4

Poradnia nie prowadzi spraw, w których działa podmiot profesjonalny reprezentujący Klienta.


§5

Poradnia zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wydania opinii w każdej chwili.

§6

Poradnia zastrzega sobie prawo gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych Klienta w zakresie prowadzonej przez siebie działalności.


§7

Studentowi oraz pracownikowi Poradni nie przysługuje prawo do odmowy złożenia zeznań dotyczących prowadzonej przez Poradnię sprawy. Nie przysługuje im również prawo do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytanie sądu, prokuratora lub innego uprawnionego organu.

§8

Klient może poinformować o sposobie udzielonej pomocy prawnej Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa.

 

Masz pytanie? Wyślij je tutaj: formularz zgłoszeniowy

Poradnie studenckie