Poradnie studenckie

Regulamin

 

Regulamin Poradni Studenckich UMK

1. Organizatorem Poradni Studenckich UMK jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, z siedzibą przy ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, zwany dalej Uniwersytetem.

2. Interesantem jest osoba, która poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.poradnie.umk.pl, zwraca się o udzielenie porady.

3. Poradą jest przygotowana przez studenta Uniwersytetu, pod nadzorem merytorycznym pracownika naukowego lub dydaktycznego, treść odpowiedzi na pytanie zadane przez Interesanta.

4. Porady udzielane są bezpłatnie, wyłącznie w zakresie tematycznym działania każdej z Poradni. Zakres tematyczny każdej poradni dostępny jest na stronie www.poradnie.umk.pl. Porada sporządzana jest na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Interesanta. Podanie niepełnych informacji może skutkować nierzetelną lub błędną Poradą.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza Uniwersytetu, jego studentów i pracowników zaangażowanych w udzielanie Porad jest wyłączona, z wyjątkiem wypadku wyrządzenia szkody z winy umyślnej. Studenci i pracownicy Uniwersytetu nie mogą odmówić zeznań na temat faktów, o których dowiedzieli się, przygotowując Poradę. Oznacza to, że są oni zobowiązani wyczerpująco odpowiedzieć na ewentualne pytania sądu, prokuratora, policji lub innego w danej sprawie uprawnionego organu. Podejmując jakiekolwiek działania w swojej sprawie, Interesant czyni to we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

6. Uniwersytet w ramach Poradni Studenckich UMK nie świadczy usług polegających na:

  •   reprezentowaniu interesów strony w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
  •   przygotowaniu dokumentacji patentowej, łącznie z reprezentacją przed urzędami ds. własności intelektualnej lub urzędami patentowymi,
  •   przygotowaniu dokumentacji/opinii medycznych.

7. Porada nie może być wykorzystana w celach związanych z wykonywaną przez Interesanta działalnością naukową, zarobkową i gospodarczą.

8. Warunkiem korzystania z Poradni Studenckich UMK jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Interesant potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

9. Uniwersytet zastrzega sobie prawo odmowy przygotowania Porady, jeśli uzna, że może to naruszać przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub wewnętrzne regulacje obowiązujące na Uniwersytecie. Uniwersytet może odmówić przygotowania Porady także wtedy, gdy jej udzielenie może wiązać się ze zbyt dużym ryzykiem lub też nie posiada wiedzy i kwalifikacji odpowiednich do przygotowania Porady. W takich wypadkach Uniwersytet zawiadamia o niemożliwości przygotowania Porady.

10. Uniwersytet udziela Porady bez zbędnej zwłoki, w terminie przewidzianym dla danej Poradni.

11. Termin, o którym mowa w pkt. 10, może ulec przedłużeniu w szczególności ze względu na okoliczności niezależne od Poradni, takie jak: duża liczba zgłoszeń, dni wolne od pracy, awaria systemu informatycznego, stopień skomplikowania pytania.

12. Działalność Poradni uzależniona jest od organizacji roku akademickiego na Uniwersytecie. Prowadzona jest z wyłączeniem okresów przerwy zimowej, letniej oraz sesji egzaminacyjnych: organizacja roku akademickiego.

13. Uniwersytet publikuje na stronie poradnie.umk.pl treść pytania i udzielonej Interesantowi Porady tylko po udzieleniu pisemnej zgody przez Interesanta. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do nieopublikowania treści pytania i odpowiedzi, jeśli publikacja pociągałaby za sobą naruszenie prawa powszechnie obowiązującego.

14. Publikacja Porady następuje ze zmianami uniemożliwiającymi identyfikację Interesanta (zmiana imion, miejsca, czasu oraz innych danych wrażliwych pozwalających na identyfikację).

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Regulamin

Poradnie studenckie