Poradnie studenckie

Poradnia dla Równości #Inkluzywni

inclusive.png

Misją Studenckiej Poradni dla Równości #Inkluzywni jest szerzenie idei równości w przestrzeni akademickiej i poza nią, w jak najszerszym kontekście. W misję Poradni wpisuje się uwrażliwianie społeczności akademickiej i pozaakademickiej, tj. miejskiej, na kwestie związane z wykluczeniem społecznym, dyskryminacją, jak również zwiększanie świadomości w zakresie szeroko rozumianej równości. Poradnia dla Równości #Inkluzywni oferuje pomoc osobom nienormatywnym w różnym aspekcie. Jesteśmy otwarci na pomoc osobom nieheteronormatywnym, osobom z niepełnosprawnościami fizycznymi oraz intelektualnymi, osobom doświadczającym problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, osobom doświadczającym dyskryminacji, np. ze względu na posiadaną tożsamość płciową czy etniczną, osobom studiującym w ramach programu ERASMUS, jak również osobom studiującym z zagranicy.  

Jako Poradnia prowadzimy działalność ekspercką, informacyjną, badawczą, doradczą, społeczną socjalną i promocyjną. Stanowimy także głos doradczy dla Pełnomocniczki ds. Równego Traktowania na Uniwersytecie. Przez podejmowanie konkretnych działań (o których będziemy na bieżąco informować) chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób, aby promować równość i przeciwdziałać wykluczeniu, marginalizacji i dyskryminacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w mieście Toruniu. Naszym celem jest tworzenie bezpiecznej, przyjaznej i inkluzywnej przestrzeni dla wszystkich osób (ze społeczności akademickiej i miasta Torunia) doświadczających nierówności i wykluczenia, tak aby miały „zgodę na siebie” i nie musiały odczuwać lęku i strachu. Celem jest również walka o przestrzeganie praw obywatelskich osób – podmiotu działalności naszej poradni.   

Realizując nasze założenia przygotowaliśmy dla Was zestawienie kontaktów oferujących wsparcie w różnych sytuacjach. Zachęcamy do drukowania pliku i dzielenia się nim w szerszym gronie. TELEFON NIOSĄCY POMOC

Konsultacje (w chwili obecnej tylko w formie wirtualnej):

Osobami sprawujący opieką merytoryczną nad Poradnią są: Michał Bomastyk, Anna Kola oraz Katarzyna Więckowska.

Koordynatorką Poradni ze strony studenckiej jest Katarzyna Przygońska.

Masz pytanie? Wyślij je tutaj:  formularz zgłoszeniowy lub na adres mailowy: inkluzywni@umk.pl

Poradnie studenckie